?ádn? stroj zcela nenahradí lidskou práci, doká?e ov?em zbavit lidi nudné, monotónní, namáhavé nebo nebezpe?né práce.

Moderní etikety nejsou ji? jen poti?těné papírky, ale ji? obsahují i vestavěné pasivní i aktivní elektronické prvky pro snadnou plně elektronickou identifikaci produktu, jak se strany v?robce, distributora, p?epravce, tak dnes i ze strany zákazník? vybavení technologií NFC.

V minulém ?lánku "Test - Jak na Poseidon2 a MQTT ?" jsem si ukázali jaké mo?nosti nabízí IoT mě?ící jednotka Poseidon2 z pohledu MQTT vysílání namě?en?ch hodnot ze senzor?. Dnes na to navá?eme ukázkou, jak lze tyto hodnoty v MQTT zprávách p?ijmout do pr?myslov?ch HMI jednotek Weintek, které MQTT komunikaci také podporují.

V r?znorod?ch aplikacích pr?myslové automatizace se nej?astěji pou?ívají dva druhy ?idel: fotoelektrická a induk?ní (p?iblí?ení). Oba mají své nedostatky a p?ednosti, které ur?ují jejich pou?ití. ??A tak na p?íklad zatímco induk?ní ?idlo m??e detekovat kovové objekty ukryté za nepr?hlednou, nekovovou p?eká?kou, pak fotoelektrické ?idlo, které musí objekt v jistém rozsahu světla vidět,? takovou mo?nost nemá. Z druhé strany, pokud v takovém ?idle pou?ijeme laserové světlo, m??e b?t dosah detekce velmi velk?, dosahující a? několika desítek metr?. Takov?m dosahem se ji? induk?ní ?idla pochlubit nemohou.

TEST - NETIO Cloud pro sledování spot?eby a ovládání zásuvek 230V

Snadné a p?esto zabezpe?ené ovládání 230V zásuvek z mobilu ?i notebooku a? jste kdekoliv? To je mo?né se zásuvkami NETIO p?ipojen?mi p?es internet na NETIO Cloud. Snadné zprovoznění a p?esto ?ifrovaná komunikace a zaheslovan? p?ístup na cloud zaji??uje dobrou ochranu proti zneu?ití.

Laserov? skener od Micro-Epsilon ve v?konném CNC ?ezacím za?ízení

Laserov? profilov? skener scanCONTROL zaji??uje snímání p?esného profilu kopule a získaná data odesílá do ?ídící jednotky samotného ?ezacího mechanismu. Tyto údaje umo?ňují na úpravu generovaného ?ezacího programu podle skute?ného povrchu a otvory jsou vy?ezány s největ?í mo?nou p?esností.

Ově?ené a vylep?ené senzory pro mě?ení rozdílu tlak?

Senzory série SDP800 firmy Sensirion jsou spolehliv?m ?e?ením pro precizní mě?ení pr?toku vzduchu v nejnáro?něj?ích, ale na náklady citliv?ch aplikacích pro oh?ev, ventilaci a klimatizaci (HVAC), jako je ?ízení pr?toku ve ventila?ních rozvodech (VAV), ?ízení kotl?, větrání s rekuperací a monitorování filtr?.

Napájecí zdroje TDK LAMBDA - zacílené na TCO

Jeden z největ?ích dodavatel? SOS electronic a největ?ích v?robc? napájecích zdroj? na světě nabízí inovativní a spolehlivé zdroje napájení pro ?iroké spektrum aplikací - léka?ské, pr?myslové, komunika?ní, vysílací, obnovitelné, COTS, LED. Zna?ka TDK-Lambda je zárukou vynikajících servisních a technick?ch ?e?ení pro v?echny va?e pot?eby napájení.

Stránky


垂首弄青H全文阅读,小躁动,小躁动淡樱txt
homeaboutnewsPartnerscontact
神医嫡女漫画24免费阅读娇宠国公府嫡女txt百度网盘女主现代穿越成嫡女嫡女小说男主痴傻嫡女谋凰权天下
苏瑶嫡女狂妃扑倒妖孽相公一只嫡女出墙来电影邪王狂妃 嫡女归来免费阅读嫡女惊华绝世四小姐下载书包网嫡女风途